+38 063 000-00-02

+38 063 000-00-03

+38 063 000-00-05

Угода про нерозголошення

ДОГОВІР

про нерозголошення конфіденційної інформації

_____________________________ «____________________________», далі по тексту – «Продавець», в особі _________________________, який діє на підставі статуту/_________________________________________________________, з однієї сторони, та ________________________________ «_______», далі по тексту – «Потенційний покупець», в особі __________________________________________________________, який діє на підставі статуту/___________________________________________, з іншої сторони, ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ які в подальшому разом іменовані Сторони, уклали цей Договір про нерозголошення конфіденційної інформації (надалі за текстом – «Договір») про наступне.

1. ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Конфіденційна інформація – це будь-яка інформація, відомості професійного, виробничого, ділового та іншого характеру, що передана Продавцем Потенційному покупцю, у письмовій, усній формі, на паперових носіях, у електронній формі на носіях інформації, або за допомогою захищеного веб-сайту з обмеженим доступом.

До Конфіденційної інформації належить:

  • інформація, що містить комерційну і банківську таємницю, зокрема, про рахунки клієнтів Продавця, їх ідентифікаційні коди (коди за ЄДРПОУ), місцезнаходження, фінансово-економічний стан, укладені з клієнтами договори, комерційну діяльність чи комерційну таємницю клієнтів Продавця тощо;
  • зміст та умови цього Договору та інших договорів, укладених між Сторонами або таких, що будуть укладені в майбутньому між Сторонами та/або між Потенційним покупцем та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб;
  • документи (їх копії, в тому числі скановані копії та фотографічне зображення/відтворення), їх проекти, чернетки та/або Потенційного покупця та/або представника Потенційного покупця, інформація, в тому числі на паперових носіях, в електронній формі на носіях інформації, що отримана Потенційним покупцем та/або його представниками під час відвідування банку, що ліквідується, спілкування з представниками Продавця або доступ до якої надано/буде надано Потенційному покупцю Продавцем, або третіми особами, які уклали з Продавцем відповідні договори про надання такого доступу Потенційному покупцю;
  • інша інформація, відомості або документи, які Продавцем будуть визначені як такі, що відносяться до конфіденційної інформації.

До Конфіденційної інформації не належить:

  • інформація, що є загальнодоступною іншим законним шляхом ніж через розкриття її Продавцем відповідно до умов цього Договору;
  • інформація, що є доступною Потенційному покупцю не на конфіденційній основі з іншого ніж Продавець або його представник законного джерела, якщо тільки таке джерело не відоме Продавцю, як обмежене договором про конфіденційність або іншим зобов’язанням таємності перед Продавцем або з будь-якою іншою третьою особою.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом цього Договору є врегулювання правовідносин між Продавцем та Потенційним покупцем стосовно дотримання останнім режиму нерозголошення Конфіденційної інформації, яка передається Продавцем Потенційному покупцеві або доступ до якої надається Потенційному покупцю з метою вивчення інвестиційної привабливості активу (майна), що реалізується, та подання відповідної цінової пропозиції.

2.2. В разі надання Потенційним покупцем у випадках визначених чинним законодавством України Конфіденційної інформації органам державної влади України, Потенційний покупець повинен не пізніше наступного робочого дня за днем надання (відправлення, вилучення) відповідної інформації, направити Продавцю письмове повідомлення, яке містить наступну інформацію:

a) отримувач Конфіденційної інформації та перелік наданої Конфіденційної інформації;

б) підстава надання Конфіденційної інформації (акт перевірки, протокол про вилучення, рішення суду, тощо).

2.3. Потенційним покупець зобов’язується при наданні Конфіденційної інформації органам державної влади України письмово повідомляти їх про той факт, що інформація, яка надається, є конфіденційною і не може бути розголошена третім особам.

3. ОБОВ'ЯЗКИ ПОТЕНЦІЙНОГО ПОКУПЦЯ

Потенційний покупець зобов’язаний:

3.1. Отримувати Конфіденційну інформацію від Покупця, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у безпечний для її нерозголошення спосіб.

3.2. Не розголошувати у будь-який спосіб Конфіденційну інформацію будь-якій іншій фізичній або юридичній особі, підприємству, організації та установі, не використовувати Конфіденційну інформацію для власної користі та/або на користь інших фізичних та/або юридичних осіб без попереднього письмового дозволу Продавця на таке розкриття.

3.3. Належним чином зберігати отриману Конфіденційну інформацію задля уникнення її розголошення або використання будь-якою іншою фізичною або юридичною особою, підприємством, організацією та установою.

3.4. Визначити перелік представників, які мають право доступу до Конфіденційної інформації та у письмовій формі надати перелік таких представників Продавцю. Покласти на представників персональну відповідальність за недотримання порядку використання або розголошення Конфіденційної інформації, та забезпечити підписання ними письмового зобов’язання про дотримання в таємниці відомостей, що становлять Конфіденційну інформацію.

3.5 Нести відповідальність за неналежне використання або за розголошення Конфіденційної інформації будь-яким з його представників відповідно до чинного законодавства і положень цього Договору;

3.6. Вживати всі належні заходи для охорони Конфіденційної інформації, не розголошувати, не оприлюднювати її у будь-якій спосіб, не передавати третім особам та захищати від їх посягань, а при виникненні загрози такого посягання негайно повідомити про це Продавця.

3.7. Не вчиняти жодних дій, що можуть привести до несанкціонованого доступу до Конфіденційної інформації третіх осіб та не використовувати Конфіденційну інформацію у будь-яких цілях, крім передбачених угодами та домовленостями Сторін.

3.8. Не передавати права та обов’язки за цим Договором третім особам, а також не делегувати виконання окремих функцій з використанням Конфіденційної інформації третім особам без відповідної попередньої письмової згоди Продавця.

3.8. Без попередньої письмової згоди Продавця не дублювати матеріали та документи, що стосуються Конфіденційної інформації, не здійснювати будь-яке копіювання, фотографування та інше відтворення/множення інформації, та/або документів, наданої Потенційному покупцю або доступ до якої наданий Потенційному покупцю та користуватися примірниками матеріалів та документів, що отримані від Продавця.

4. ОСОБЛИВІ УМОВИ

4.1. На письмову вимогу Продавця, Конфіденційна інформація, отримана Потенційним покупцем, повинна негайно повертатися Потенційним покупцем Продавцеві або бути знищеною.

4.2. Якщо третя особа звернеться з позовом до суду або вчинить іншу юридичну дію на предмет розкриття будь-якої Конфіденційної інформації, Потенційний покупець повинен негайно письмово повідомити про це Продавця і забезпечити Продавцю таку допомогу, якої Продавець буде вимагати для запобігання розголошенню Конфіденційної інформації.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОТЕНЦІЙНОГО ПОКУПЦЯ

5.1. Потенційний покупець несе відповідальність за:

а) навмисне або ненавмисне розголошення (оприлюднення) або використання Конфіденційної інформації представниками Потенційного покупця та/або третіми особами;

б) несанкціоноване розголошення (оприлюднення) або використання Конфіденційної інформації представниками Потенційного покупця та/або третіми особами;

в) невиконання та недотримання вимог і зобов’язань, встановлених у пункті 4.1. цього Договору.

5.2. У разі розголошення або використання Конфіденційної інформації відповідно до пункту 5.1. цього Договору, Потенційний покупець має сплатити на користь Продавця штраф у розмірі 10,0% (десяти відсотків) від визначеної Продавцем вартості активу (майна), інформація щодо якого була надана Потенційному покупцю, але в будь-якому випадку не менше 100 000,00 гривень. Крім того, Потенційний покупець зобов'язаний відшкодувати у повному обсязі збитки, понесені Продавцем через розголошення цієї Конфіденційної інформації.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОТЕНЦІЙНОГО ПОКУПЦЯ

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє протягом п’яти років з моменту його укладення.

6.2. Зобов’язання та відповідальність Потенційного покупця за цим Договором зберігають чинність для усіх правонаступників Потенційного покупця, про що він зобов’язується їх письмово повідомляти.

6.3. Всі спори, розбіжності або вимоги, які виникають з даного Договору або у зв’язку з ним, у тому числі такі, що стосуються його виконання, порушення, припинення або визнання недійсним, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

6.4. Цей Договір складається у двох примірниках для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу: один для Продавця, другий – для Потенційного покупця.

6.5. Зміна умов Договору або внесення доповнень до нього можлива тільки за згодою Сторін та виключно за умов отримання попередньої письмової згоди Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

6.6. Всі зміни та доповнення до Договору здійснюються тільки у письмовій формі.

6.7. Цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору, та виключно за умови отримання попередньої письмової згоди Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

6.8. Якщо будь-яке із положень цього Договору буде визнано/стане недійсним або нікчемним, інші положення цього Договору продовжують діяти, а Сторони проводять переговори щодо внесення відповідних змін до цього Договору.

ПРОДАВЕЦЬ               ПОТЕНЦІЙНИЙ ПОКУПЕЦЬ